ทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)

พิมพ์

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/text_people.pdf

ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/sample_tp_new.pdf

ตัวอย่างการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/sample_tp_change.pdf

ค่าธรรมเนียม

https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=373#fee