แบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์

พิมพ์

แบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์

จดทะเบียนจัดตั้งใหม่

คำแนะนำ

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/intro_tp_establish.pdf

 

แบบทพ. คำขอจดทะเบียน

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf

 

เอกสารประกอบการจดทะเบียน

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_website01.pdf

 

หนังสือมอบอำนาจ

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_power.pdf

 

แบบคำร้อง

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_request.pdf

 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ

 

คำแนะนำ

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/intro_tp_change.pdf

 

แบบ ทพ.คำขอจดทะเบียน

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf

 

หนังสือมอบอำนาจ

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_power.pdf

 

แบบคำร้อง

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_request.pdf

 

 

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ 

โทร 032-598-521 หรือ ทาง facecook http://tps://th-th.facebook.com/Nongkhanan/