ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสจ.และนายกอบจ.

พิมพ์

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี