ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีป้าย ประจำปี 2565

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายไปยืนแบบแสดงรายการ เสียภาษีป้าย ประจำปี 2565