เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

พิมพ์

สภาเทศบาลตำบลหนองขนาน เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2564

alt

alt