นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.264

พิมพ์

สภานัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน