ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

พิมพ์

สภาประชาสัมพันธ์ให้ผุ้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภา หากประสงค์เข้าร่วมฟังการประชุมให้แจ้งความประสงค์ได้ที่เลขานุการสภาฯได้ทุกวัน และเวลาราชการ ก่อนวันประชุม