ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

พิมพ์

สภาประชาสัมพันธ์การประชุมสภาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม หากประสงค์เข้าร่วมฟังการประชุมฯให้แจ้งความประสงค์ได้ที่เลขานุการสภาฯได้ทุกวัน