นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

พิมพ์

สภานัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน