นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

พิมพ์

สภาเทศบาลตำบลหนองขนาน นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน