นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

พิมพ์

สภานัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน