ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

พิมพ์

เทศบาลตำบลหนองขนาน ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่่อการเลี่้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย

Attachments:
Download this file (doc04424020210706102040.pdf)doc04424020210706102040.pdf[ ]529 Kb