ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)

พิมพ์

เทศบาลตำบลหนองขนาน เห็นควรให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ออกไปไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เนื่องจากข้อมูลในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีจำนวนมาก และเพื่อความถูกต้องในข้อมูลของผู้เสียภาษี หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนาน หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0-3259-8521 ต่อ 13