ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องี่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พิมพ์

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน จักต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีด่ิน พ.ศ.2475 กำหนดให้ยื่นแบบภาษี(ภ.ร.ด.2)ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี หากเกินกำหนดปรับไม่เกิน 200 บาท ยื่นแล้วไม่ชำระภายในกำหนดเวลาท่านจะต้อง ชำระเงินเพิ่มสูงอีกร้อยละสิบ ของเงินค่าภาษีฯ

2. ภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี หากยื่นแบบเกินกำหนดปรับ 10% ยื่่นแบบแล้วไม่ชำระภายในกำหนดเวลาต้อง ชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือน

   บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลงโดย การโอน ขาย เพิ่ม ลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินแปลงแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ภายใน 30 วัน

3. ภาษีป้าย ประกาศกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม -มีนาคม ของทุกปี หากยื่นแบบเกินกำหนดปรับ 10% ยื่นแบบแล้วไม่ชำระภายในกำหนดเวลาต้อง ชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือน

    การยื่นแบบและชำระภาษี

   ทรัพย์สินที่อยุ่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษีได้ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง ณ เทศบาลตำบลหนองขนาน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขนาน โทรศัพท์ 032-598521