รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน

พิมพ์

สภาเทศบาลตำบลหนองขนานมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564