ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

พิมพ์

เทศบาลตำบลหนองขนาน ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม

1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนายเลื่อน  ทองอ่อน  หมู่ที่  11

2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนายประเทือง  ปิ่นเพชร  หมู่ที่  11