ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 สาย ได้แก่ สายข้างโรงเรียนบ้านบ่อโพงแลชะสายจากบ้านนายเอิบ พราหมณ์คล้ำ ถึงบ้านนางสง่า บุญรอด(ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 7

พิมพ์

เทศบาลตำบลหนองขนาน  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน  2  สาย  ได้แก่  สายข้างโรงเรียนบ้านบ่อโพงและสายจากบ้านนายเอิบ  พราหมณ์คล้ำ  ถึงบ้าน

นางสง่า  บุญรอด  (ส่วนที่เหลือ)  หมู่ที่  7   พร้อมรายละเอียดกการคำนวณราคากลาง