ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายนาอู หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 13 ทต.หนองขนาน 59
62 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ่อโพง-แคใหญ่ จากบ้านครูเอิบ ถึงคลอง D13 หมู่ที่ 7 ทต.หนองขนาน 58
63 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากบ้านนางเหรียญ หมู่ที่ 6 ทต.หนองขนาน 55
64 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู สายบ้านนายแหนม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.หนองขนาน 61
65 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู สายจากบ้านนายประสาน ถึงบ้านนางจีน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.หนองขนาน 92
66 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนายแหนม หมู่ที่ 6 ทต.หนองขนาน 61
67 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากบ้านนายประสาน ถึงบ้านนางจีน หมู่ที่ 5 ทต.หนองขนาน 59
68 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู สายจากหมู่ที่ 2 ถึงบ้านนางโอ๋ อ่วมอูม หมู่ที่ 3 ทต.หนองขนาน 59
69 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู สายจากหมู่ที่ 2 ถึงบ้านนางโอ่ อ่วมอูม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ทต.หนองขนาน 95
70 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโครงการติดต้้งระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองขนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.หนองขนาน 60
71 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู สายจากทุ่งบ่อขม ถึงคลอง D 19 (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.หนองขนาน 65
72 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากบ้านนายเอิบ พราหมณ์คล้ำ ถึงบ้านนายไพ บุญรอด หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ทต.หนองขนาน 57
73 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนายหนู ถึงบ้านในดอน(ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ทต.หนองขนาน 68
74 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (รางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากบ้านนายเอิบ พราหมณ์คล้ำ ถึงบ้านนายไพ บุญรอด หมู่ที่ 7 ทต.หนองขนาน 62
75 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (รางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู สายจากทุ่งบ่อขม ถึงคลอง D19 (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 4 ทต.หนองขนาน 55
76 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (รางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนายหนู ถึงบ้านในดอน(ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) หมู่ที่ ทต.หนองขนาน 61
77 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด สายจากคลอง D13 ถึงบ่อน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.หนองขนาน 62
78 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จากบ่อหลวง ถึงบ้านนายพะนอ แก้วสำราญ พร้อมถมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) ทต.หนองขนาน 59
79 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านช่างสิ่่น หมุ่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.หนองขนาน 55
80 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านดอนทราย ถึงคลองD14 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ทต.หนองขนาน 57
81 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณนราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมี ถึงบ้านนายชม(ส่วนที่เหลือ)จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 6 ทต.หนองขนาน 53
82 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลการประกวดราราซื้อครุภัณพ์ไฟฟ้าและวิทยุโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวประจำหมุ่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองขนานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ทต.หนองขนาน 61
83 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนิตยา โตอ่อน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 56
84 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางและร่างขอบเขตโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม-ชุดกระดานลื่นชิงช้า จำนวน 3 ชุด ทต.หนองขนาน 55
85 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 เซื่อมซอย 5 (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 4 ทต.หนองขนาน 61
86 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง แบบแปลนฯจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเทพ หมู่ที่ 2 ทต.หนองขนาน 67
87 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางแบบแปลนฯจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางเข้าหมู่บ้านถึงศาลากลางหมู่บ้าน(ส่วนที่เหลือ)หมู่ 13 ทต.หนองขนาน 59
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.7006 สายบ้านบ่อลาว - บ่อโพง (สายทางเข้าหมู่บ้าน)ช่วงที่ 2 จากหมูที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 6)ตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 60
89 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นก่อน้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.7006 สายบ้านบ่อลาว-บ้านบ่อโพง(สายทางเข้าหมู่บ้าน ช่วงที่ 2 จากหมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 13) ทต.หนองขนาน 64
90 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองขนานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หนองขนาน 65

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamesemod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้42
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้70
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้403
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว291
mod_vvisit_counterเดือนนี้1192
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2267
mod_vvisit_counterทั้งหมด90186

We have: 7 guests online
ไอพีคุณ: 3.230.154.129
วันนี้: พ.ค. 28, 2020เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-8521