สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลหนองขนาน

ลักษณะที่ตั้ง
     ตำบลหนองขนาน อยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออก ของอำเภอเมืองเพชรบุรี                                  ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี  ประมาณ  13.70 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177
alt

อาณาเขต

     มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
     alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี
     alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง
alt

เนื้อที่
     ตำบลหนองขนาน มีเนื้อที่รวมประมาณ 16,525 ไร่ ประกอบเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ที่อยู่อาศัย                                             และที่สาธารณประโยชน์ คิดเป็นพื้นที่ 28.224 ตารางกิโลเมตร
alt


สภาพภูมิประเทศ
     เป็นที่ราบลุ่มมีพื้นที่หมู่ที่ 12 ติดทะเล สภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การทำการเกษตร มีคลองชลประทานไหลผ่านในตำบล
alt


ประชากร
    ประชากรทั้งสิ้น 6,289 คน แยกเป็นเพศชาย  3,068 คน  เพศหญิง  3,221 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย                                        237.85 คน/ตารางกิโลเมตร  ข้อมูลประชากร ณ เดือนมีนาคม 2557 จากสำนักบริหารการทะเบียน                                                 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
alt


จำนวนหมู่บ้าน
     ตำบลหนองขนาน มี 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน เต็มจำนวน โดยแยกพื้นที่การปกครอง ดังนี้

 

หมู่ที่

หมู่บ้าน

 

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำชุมชน

(กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านทับน้อย

59

41

100

27

จ.ส.อ.วีระ  สังสุข

2

บ้านดอนคู่

208

215

423

112

นายอนุพันธุ์   อักโขพันธุ์

3

บ้านดอนคู่

192

212

404

129

นายสมชาย พิมสวัสดิ์ (กำนัน)

4

บ้านดอนยางโทน

222

244

466

107

นายอุทัย   ไทรงาม

5

บ้านหนองช้างตาย

148

149

297

80

นายสมศักดิ์  ชอุ่มฤทธิ์

6

บ้านหนองขนาน

573

555

1,128

284

นายละมัย  แก้วสะอาด

7

บ้านบ่อโพลง

131

154

285

91

นายสกุล  บุญรอด

8

บ้านหนองหว้า

385

435

820

395

นายสนัด  สง่าแก้ว

9

บ้านนาคลอง

190

191

381

88

นายปรีชา  เรืองศิลป์

10

บ้านดอนนาลุ่ม

157

179

336

72

นายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นเพชร

11

บ้านดอนนาลุ่ม

129

130

259

59

นายบุญเลี่ยม  จันทร์ลาด

12

บ้านโตนดน้อย

357

367

724

248

นายพายุ  เอกวัตร

13

บ้านบ่อโพลงเหนือ

317

349

666

157

นายสังวาลย์  บุญรอด


รวม

 

3,068


3,221

 

6,289


1,849

 


หน่วยธุรกิจในเขต

 

 หมู่บ้าน                  

ประเภท

โรงงานอุสาหกรรม

โรงสีข้าว

 

 

กลุ่ม

 

ออมทรัพย์

วิสาหกิจชุมชนฯ

 

ปั๊ม

 

น้ำมัน

 

กองทุน

 

หมู่บ้าน

 

 

กลุ่ม

 

อาชีพ

สถาบันการเงินชุมชน (ธนาคารหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 1 บ้านทับน้อย

-

-

-

 

1

-

1

1

-

หมู่ที่ 2 บ้านดอนคู่

-

1

-

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 3 บ้านดอนคู่

-

-

1

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 4 บ้านดอนยางโทน

-

1

1

-

-

1

1

1

หมู่ที่ 5 บ้านหนองช้างตาย

-

1

1

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 6 บ้านหนองขนาน        

-

1

1

- - 1 2 -

หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโพลง

- 1 - - - 1 2 -

หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า

-

2

1

-

1

1

3

-

หมู่ที่ 9 บ้านนาคลอง

-

1

-

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 10 บ้านดอนนาลุ่ม

-

-

1

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 11 บ้านดอนนาลุ่ม

-

-

1

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 12 บ้านโตนดน้อย

-

-

-

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 13 บ้านบ่อโพลงเหนือ

-

1

1

-

1

1

2

-

 

                 รวม

 

-

 

9

 

8

 

1

 

2

 

13

 

25

 

1

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683