สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลหนองขนาน

ลักษณะที่ตั้ง
     ตำบลหนองขนาน อยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออก ของอำเภอเมืองเพชรบุรี                                  ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี  ประมาณ  13.70 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3177

alt

อาณาเขต
     มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้


     alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี
     alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี
alt

เนื้อที่
     ตำบลหนองขนาน มีเนื้อที่รวมประมาณ 16,525 ไร่ ประกอบเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ที่อยู่อาศัย                                             และที่สาธารณประโยชน์ คิดเป็นพื้นที่ 28.224 ตารางกิโลเมตร


alt


สภาพภูมิประเทศ
     เป็นที่ราบลุ่มมีพื้นที่หมู่ที่ 12 ติดทะเล สภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การทำการเกษตร มีคลองชลประทานไหลผ่านในตำบล


alt


ประชากร
    ประชากรทั้งสิ้น 6,450 คน แยกเป็นเพศชาย  3,134 คน  เพศหญิง  3,316 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย                                        237.85 คน/ตารางกิโลเมตร  ข้อมูลประชากร ณ เดือนสิงหาคม 2564 จากสำนักบริหารการทะเบียน                                                 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย


alt


จำนวนหมู่บ้าน
     ตำบลหนองขนาน มี 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน เต็มจำนวน โดยแยกพื้นที่การปกครอง ดังนี้ 

หมู่ที่

หมู่บ้าน

 

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำชุมชน

(กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน)

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านทับน้อย

57

46

103

28

จ.ส.อ.วีระ  สังสุข

2

บ้านดอนคู่(นอก)

208

228

436

113

นายอนุพันธุ์   อักโขพันธุ์

3

บ้านดอนคู่(ใน)

208

222

430

143

นายศุภฤกษ์ หอมโชติ

4

บ้านดอนยางโทน

236

255

491

118

นายอุทัย   ไทรงาม

5

บ้านหนองช้างตาย

157

156

313

90

นายสมศักดิ์  ชะอุ่มฤทธิ์

6

บ้านหนองขนาน

573

589

1,162

302

นายมานะ  แก้วสะอาด (กำนัน)

7

บ้านบ่อโพลง

141

153

294

94

นายประยูร คงทิพย์

8

บ้านหนองหว้า

388

424

812

448

นางสาวนิตยา วงษ์ดำเนิน

9

บ้านนาคลอง

190

191

381

96

นายปรีชา  เรืองศิลป์

10

บ้านดอนนาลุ่ม

152

190

342

78

นายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นเพชร

11

บ้านดอนนาลุ่ม

135

144

279

65

นายธนพล  จันทร์ลาด

12

บ้านโตนดน้อย

371

377

748

279

นายพรเทพ ศรีจันทร์

13

บ้านบ่อโพลงเหนือ

318

341

659

164

นายสังวาลย์  บุญรอด


รวม

 

3,134


3,316

 

6,450


2,018

 


หน่วยธุรกิจในเขต 

 หมู่บ้าน                  

ประเภท

โรงงานอุสาหกรรม

โรงสีข้าว

 

 

กลุ่ม

 

ออมทรัพย์

วิสาหกิจชุมชนฯ

 

ปั๊ม

 

น้ำมัน

 

กองทุน

 

หมู่บ้าน

 

 

กลุ่ม

 

อาชีพ

สถาบันการเงินชุมชน (ธนาคารหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 1 บ้านทับน้อย

-

-

-

 

1

-

1

1

-

หมู่ที่ 2 บ้านดอนคู่

-

1

-

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 3 บ้านดอนคู่

-

-

1

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 4 บ้านดอนยางโทน

-

1

1

-

-

1

1

1

หมู่ที่ 5 บ้านหนองช้างตาย

-

1

1

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 6 บ้านหนองขนาน        

-

1

1

- - 1 2 -

หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโพลง

- 1 - - - 1 2 -

หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า

-

2

1

-

1

1

3

-

หมู่ที่ 9 บ้านนาคลอง

-

1

-

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 10 บ้านดอนนาลุ่ม

-

-

1

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 11 บ้านดอนนาลุ่ม

-

-

1

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 12 บ้านโตนดน้อย

-

-

-

-

-

1

2

-

หมู่ที่ 13 บ้านบ่อโพลงเหนือ

-

1

1

-

1

1

2

-

 

                 รวม

 

-

 

9

 

8

 

1

 

2

 

13

 

25

 

1

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683

ปิดหน้าต่างนี้ [X]