บุคลากรกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลหนองขนาน


นางชลิดา  ชูชื่น
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางชลิดา  ชูชื่น
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุวรรณี  ถาวร
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาววิราณี  ปานยิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหว้า
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโพง

- ว่าง -
ครู
 

นางพยงค์  สุขนิรัญ
ครู

นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 

นางสาวฉอ้อน  อินอาจ
ครู

นางสาวนกขณา  ปานยิ้ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

นางกมลวรรณ  อุบลน้อย
ครู


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนาลุ่ม


นางสาวนันทวัน  แซ่โง้ว
ครู


- ว่าง -
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-8521