บุคลากรกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลหนองขนาน


นางชลิดา  ชูชื่น
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางชลิดา  ชูชื่น
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุวรรณี  ถาวร
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาววิราณี  ปานยิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหว้า
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโพง

- ว่าง -
ครู
 

นางพยงค์  สุขนิรัญ
ครู

นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 

นางสาวฉอ้อน  อินอาจ
ครู

นางสาวนกขณา  ปานยิ้ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

นางกมลวรรณ  อุบลน้อย
ครู


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนาลุ่ม


นางสาวนันทวัน  แซ่โง้ว
ครู


จุฑารัตน์ สง่าแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683