ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

โดยที่พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 24 และ 29 กำหนดให้เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมิน ฉะนั้น จึงประกาศให้เจ้าของที่ดินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1-13 ตำบลหนองขนาน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ กองคลัง(งานจัดเก็บและพัฒนารายได้) เทศบาลตำบลหนองขนาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 แบบพิมพ์ ภ.บ.ท.5 ขอรับได้ ณ กองคลัง(งานจัดเก็บและพัฒนารายได้) เทศบาลตำบลหนองขนาน โดยเจ้าของที่ดิน หรือผู้ทำการแทนถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐาน แยกเป็นรายหมู่บ้านที่ที่ดินตั้งอยู่ดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, สปก.,น.ส.3,น.ส.3 ก.,ก.ค.1 ทุกแปลง

ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ภายในกำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)โดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 45(1)และ(2)แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-8521